POZVÁNKA na riadnu členskú schôdzu

POZVÁNKA
V súlade s ustanoveniami článku 8 odsek 5 a odsek 6 pís. a, b, a článku 15 odsek 2 pís. a, stanov
Slovenskej Leteckej Federácie,
z v o l á v a m
riadnu členskú schôdzu na deň 10. februára 2024
Kandidáti na pozíciu prezidenta SLF, na člena výkonnej rady a revíznej komisie SLF
hláste sa najneskôr do 01. 02. 2024 na sluk@slf.sk alebo lipcseiova@slf.sk.
Kandidatúry po uvedenom termíne nebudú brané do úvahy !!!
V súlade so stanovami SFUL článok 8, ods. 5, táto pozvánka bola odoslaná všetkým PrVs, funkcionárom, novým
riadnym členom prijatým v období od poslednej členskej schôdze. Pre ostatných členov SLF bola umiestnená na
www.slf.sk.
Začiatok prezentácie 8.00 hod., začiatok rokovania  10.00 hod.

Miesto rokovania: Letecké športové centrum letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec (čo je sídlom SLF)
Navrhovaný program (bude spresnený na zasadaní výkonnej rady dňa 09.02.2024
1. 10.00 h Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho schôdze
3. Voľba komisií
4. 10.15 – 12.30 h Prednesenie správ za rok 2023
– o činnosti SLF
– o hospodárení
– o stave techniky
– o letovej činnosti
– revíznej komisie
5. 12.30 – 13.30 h Obedňajšia prestávka
6. 13.30 – 14.00 h Diskusia k jednotlivým správam
7. 14.00 – 15.00 h Voľby
– Voľba prezidenta združenia
– Voľba výkonnej rady združenia
– Voľba revíznej komisie združenia
8. 15.00 – 15.45 h Príspevky členov, rôzne a doplnky
9. 15.45 – 16.00 h Uznesenie
10. 16.00 h Záver
Teším sa na naše stretnutie.


Marián SLUK – prezident SLF