Dokumenty na stiahnutie

Stiahnite si všetky aktuálne dokumenty SLF v .zip formáte. Jednotlivé dokumenty sú potriedené v priečinkoch.

Jednotlivé formuláre

1: Žiadosť o vydanie preukazu Žiak-pilot LŠZ

2: Žiadosť o vydanie, predĺženie preukazu Pilot LŠZ

3: Osvedčenie držiteľa preukazu spôsobilosti Žiak-Pilot LŠZ

4: Vysvedčenie o absolvovaní teoretickej skúšky

5: Protokol z praktickej skúšky pilota LŠZ

6: Vysvedčenie o absolvovaní základných teoretických vedomostí

7: Protokol z teoretického preskúšania pred výcvikom

8: Súhlas neplnoletému na absolvovanie leteckého výcviku

9: Protokol z dodatočnej skúšky LŠZ

11: Oznámenie o úmysle zhotoviť LŠZ

12: Prehlásenie o ukončení stavby LŠZ

14: Protokol o meraní hmotnosti a polohách ťažiska

15: Protokol o tesnosti pitotstatickej sústavy

16: Protokol o kompenzácii magnetického kompasu

17: Program pozemných a letových skúšok

18: Žiadosť o pridelenie pozn.značky

19: Protokol z letových skúšok

20: Prehľad o plnení požiadaviek osvedčovacieho predpisu

21: Žiadosť o zapísanie LŠZ, vydanie, predĺženie PLS

22: Žiadosť o vydanie zvláštneho preukazu letovej spúsobilost LŠZ

23: Žiadosť o povolenie úpravy, prestavby LŠZ

24: Dotazník LŠZ

25: Žiadosť o výmaz LŠZ z evidenncie SFUL

26: Žiadosť o vydanie exportného osvedčenia

30: Prihláška za člena SLF