POZVÁNKA – riadna členská schôdza

POZVÁNKA

V súlade s ustanoveniami článku 8 odsek 5 a odsek 6 pís. a, b, a článku 15 odsek 2 pís. a,  stanov Slovenskej Leteckej Federácie,

z v o l á v a m  

riadnu členskú schôdzu na deň 1. apríla 2023. 

V súlade so stanovami SLF článok 8, ods. 5, táto pozvánka bola odoslaná všetkým PrVs, funkcionárom, novým riadnym členom prijatým v období od poslednej členskej schôdze. Pre ostatných členov SLF bola umiestnená na www.slf.sk.

Začiatok prezentácie 8.00 hod., začiatok rokovania 09.00 hod.

Miesto rokovania:  Letecké športové centrum letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec (v sídle organizácie)

Navrhovaný program (bude spresnený na zasadaní výkonnej rady

 1. 9:00 h Otvorenie
 2. Voľba predsedajúceho schôdze
 3. Voľba komisií (mandátová, volebná, návrhová)
 4. 9:45 – 12:45 h Prednesenie správ za rok 2022
 • o činnosti SLF
 • o hospodárení
 • revíznej komisie
 1. 12:45 – 13:45 h Obedňajšia prestávka
 2. 13:45 – 15:00 h Diskusia k jednotlivým správam
 3. 15:00 – 15:45 h Príspevky členov, rôzne a doplnky
 4. 15:45 – 16:00 h Uznesenie
 5. 16:00 h Záver

Teším sa na naše stretnutie.

Marián SLUK prezident SLF v. r.